Author Archives: Meeyok's - Page 30

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ซึ่งมีรายการประกอบ คือ หุ่นยนต์บริการ ๓ ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

งานปรับปรุงอาคารโชติเวช

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

แบบสรุปรายการ

งานปรับปรุงอาคาร 6

งานปรับปรุงอาคาร 6

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ) ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (IOS) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

Page 30 of 123« First...1020...2829303132...405060...Last »