Author Archives: Meeyok's - Page 4

งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เชตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

BOQ

แบบรูปรายการ

ราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน

ร่างประกาศ

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

อาคารกิจการ12ล้าน (สำหรับกรอก)

จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-Robotics) จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างที่ปรึกษา โครงการในการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve จำนวน 1 โครงการ ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality จำนวน 1 โครงการ ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ชุดประลองการออกแบบและพัฒนา Humanoid robotics สำหรับอุตสาหกรรม New S-curve ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา