Author Archives: Meeyok's - Page 5

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผู้ชนะ

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค ๔.๐ (Smart factory) จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศประกวดราราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

Page 5 of 113« First...34567...102030...Last »