Author Archives: Meeyok's - Page 70

ครุภัณฑ์ชุดประลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของคณะบริหารธุรกิจ

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาซอฟแวร์ด้านกราฟิกและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

Page 70 of 123« First...102030...6869707172...8090100...Last »