Category Archives: กองคลัง

จัดซื้อหมึกพิมพ์

จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อระบบ การกระจายสัญญาณวิทยุ และออกอากาศวิทยุผ่านเครือข่าย IP จ านวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ
การกระจายสัญญาณวิทยุ และออกอากาศวิทยุผ่านเครือข่าย IP จ านวน 1 รายการ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก (คงคลัง)

ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก (กองคลัง)

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก (คงคลัง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 850,000 บาท

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก

ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึก

Page 1 of 212