Category Archives: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - Page 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ห้องประชุม1)

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ห้องประชุม 3)

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์”ชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

– ชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบการจัดซื้อ

 

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลองสำหรับห้องปฎิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์) จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ