Category Archives: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - Page 4

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีความประสงค์จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาด ๑๑  ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

ประกาศ

จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก จำนวน 30 เครื่อง