Category Archives: คณะวิศวกรรมศาสตร์ - Page 2

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
บริการรักษาความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 2558 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่าง TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ราคากลาง 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการสอน จำนวน 25 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการสอน จำนวน 25 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราคชมงคลพระนคร

ประกาศ