Category Archives: คณะศิลปศาสตร์ - Page 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 ของคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1  1 รายการ  ของคณะศิลปศาสตร์   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   คณะศิลปศาสตร์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างการจ้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะศิลปศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

Page 3 of 3123