Category Archives: คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

จ้างทำข้อมูลการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และวิเคราะห์คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการจัดหากี่ทอ เครื่องกรอ และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องช่วยผลิตผ้า คุณภาพอนุรักษ์ภูมิปัญญา แบบสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่หลากหลายสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง)                                          ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคขั้นสูง)                           ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR และ ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิกขั้นสูง

ร่าง tor

ราคากลาง

ร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง

ร่าง tor

ราคากลาง