Category Archives: คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น - Page 4

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 3 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ(ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่างจำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร