Category Archives: คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเบเกอรี่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเบเกอรี่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

งานปรับปรุงอาคาร 5 กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 5 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  1 หลัง  ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้าง

รายละเอียดโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา