Category Archives: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - Page 2

การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิก จำนวน ๔๐ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิกของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ เครื่อง

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

 

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุดของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์

การจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การจัดซื้อวัสดุสานักงานหมึกพิมพ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 ราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

 

 

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขัน โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”

ราคากลาง