Category Archives: ร่าง TOR - Page 3

ร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง

ร่าง tor

ราคากลาง

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub)

TOR

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์เครื่องไดคัท เคทองแบบป้อนอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 1 เครื่อง

ร่าง TOR

ราคากลา

 

ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ห้องประชุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ห้องประชุม 2 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง

งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานอธิการบดี 

รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง งานรักษาความปลอดภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

Page 3 of 612345...Last »