Category Archives: ร่าง TOR - Page 4

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงอาคาร 2

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  งานปรับปรุงอาคาร 2 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ร่าง TOR สัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ 2558

ร่าง tor สัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558
ราคากลาง

TORการจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP และ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดการจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP จำนวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีการประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

ร่าง TOR ห้องเรียนภาษา Language Hub

ร่าง TOR ห้องเรียนภาษา (Language Hub)

ราคากลาง

ร่าง TOR ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom)

ร่าง TOR 

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

Page 4 of 6« First...23456