Category Archives: ร่าง TOR - Page 5

ร่าง TOR จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi Oasis)

ร่าง TOR

รายละเอียด

ร่างขอบเขตงาน TOR รถยนต์ส่วนกลางขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน

ร่าง TOR รถยนต์ส่วนกลาง

TOR การจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

รายละเอียดการจัดซื้อ  ด้วยวิธีการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP  จำนวน 1 ห้อง ของคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR 

ราคากลาง

ร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 1 ชุด

ร่าง tor ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ราคากลาง

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านนกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP

ร่าง TOR 

Page 5 of 6« First...23456