Category Archives: ร่าง TOR - Page 6

ร่าง TOR โครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ

ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) โครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ร่าง TOR ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

 

Page 6 of 6« First...23456