Category Archives: สำนักงานอธิการบดี - Page 2

คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ภายในบริเวณ  มทร.พระนคร  บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการ

ประกาศมหาวิทยาลัย

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 2,3,5 จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 2,3,5 จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้าง

Page 2 of 212