Category Archives: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดที่ 2)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะศิลปศาสตร์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแนวดิ่งภายในอาคาร 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแนวดิ่งภายในอาคาร 1 ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง