Category Archives: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - Page 10

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่าง TOR 

รายละเอียด

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 350 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 350 เครื่อง)

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR