Category Archives: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - Page 2

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องสมุด แขวงวชิรพยาบาล จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องสมุด แขวงวชิรพยาบาล จำนวน ๑ ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนางานนวัตกรรมการศึกษาจำนวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนางานนวัตกรรมการศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา