Category Archives: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - Page 2

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนางานนวัตกรรมการศึกษาจำนวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนางานนวัตกรรมการศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ระบบ ของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารจำนวน 1 ระบบ

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

 

Page 2 of 1012345...10...Last »