Category Archives: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - Page 4

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction ชนิด LED จำนวน 4 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  Multifunction ชนิด LED จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 จำนวน 1 รายการ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบราคาจ้าง

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ห้องประชุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ห้องประชุม 2 ชุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง Wi-Fi Oasis 40 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างจุดบริการเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi Oasis) 40 จุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)

ร่าง TOR 

ราคากลาง

Page 4 of 9« First...23456...Last »