Category Archives: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

จัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๓๔ รายการ

ราคากลาง

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  ณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 19 – 21  พฤศจิกายน 2557  ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรุงเทพมหานคร

ร่าง TOR

ประกาศ