Category Archives: โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

ประกาศสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร มึความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 163,00 บาท มีรายละเอียดตามประกาศ

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ ( e-library) ครุภัณฑ์ป้ายไฟวิ่ง

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบควบคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มึความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบการควบคุม)  ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ัอครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 1 ระบบ) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 1 ระบบ)

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์