Category Archives: โครงการพัฒนาทักษะ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์) จำนวน 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐาน) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐานจำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “มหาวิทยาลัยฯ”   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ตามรายการดังนี้

–  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐาน) จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR
เอกสารประกวดราคาซื้อ
รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ชุดฝึกไฮดรอลิกส์) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกไฮดรอลิกส์) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ