Category Archives: Uncategorized - Page 6

ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารองค์กร

ผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

 

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom

จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom

ประกาศประกวดราคา

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสอบราคา

ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด ของกองสื่อสารองค์กร

ประกาศประกวดราคา

Page 6 of 10« First...45678...Last »