Category Archives: Uncategorized - Page 7

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของฝ่ายวางแผน

ราคากลาง

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ราคากลาง
ร่าง TOR

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 240 เครื่อง

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 240 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์1 รายการ ของส านักงานอธิการบดี

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์1 รายการ ของส านักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอบเขตของงาน

การประกวดราคา

Page 7 of 10« First...56789...Last »