Category Archives: Uncategorized - Page 8

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดการเรียนรู้ในกระบวนการของระบบยานยนต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ชุดการเรียนรู้ในกระบวนการของระบบยานยนต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ประกาศประกวดราคา

ประกาศสอบราคาระบบประชุมทางไกล (Teleconference)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 มทร.พระนคร จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์

ร่าง TOR

ราคากลาง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซือครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ระบบผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย  จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR และ ราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต

ร่าง TOR

ราคากลาง

Page 8 of 10« First...678910