Category Archives: Uncategorized - Page 9

ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด ของกองสื่อสารองค์กร

ประกาศประกวดราคา

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของฝ่ายวางแผน

ราคากลาง

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ราคากลาง
ร่าง TOR

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 240 เครื่อง

ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 240 เครื่อง

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

Page 9 of 12« First...7891011...Last »