ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ(ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ห้องเครื่องจักรกลอัตโนมัติพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (ห้องเครื่องจักรกลอัตโนมัติพื้นฐาน) 1.Up Grade Pc-mill จำนวน 15 เครื่อง  2.Up Grade Pc-turn จำนวน 15 เครื่อง

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์