รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 70 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

tor วิศวะ

ราคากลาง วิศวะ

งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์พระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

tor ก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงสนามเอนกประสงค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ Big Data Warehouse Analysis จำนวน 90 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับห้องปฏิบัติการ Cloud Computing จำนวน 82 เครื่องของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา