ชื่องาน : เอกสารประกวดราคาสำหรับงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ราคากลาง

การแบ่งงวดงาน

แบบก่อสร้าง อาคารกิจการนักศึกษา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ขอบเขตงาน

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

ปริมาณงานและราคา

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านการจัดการและโลจิสติกส์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ จำนวน ๑ รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

การแบ่งงวดงาน

แบบก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปริมาณงานและราคา

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

Page 2 of 16312345...102030...Last »