สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่องาน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย บริเวณพื้นที่ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์

1. แบบรูปรายการห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2. ใบรับรองแบบรูปรายการ

3. TOR

4. ประกาศประกวดราคาจ้าง

5. เอกสารประกวดราคาจ้าง

6. รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

7. ราคากลาง (แบบ บก.01)

8. ปร.4-5-6

9. สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

10. หนังสือรับรองวิศวกร

11. หนังสือรับรองสถาปนิก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง