สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบางกอกรอยัลเจมส์ ถนนพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 1. ประกาศประกวดราคา
 2. เอกสารประกวดราคา
 3. ขอบเขตงาน TOR
 4. แบบรูปแบบรายการ
 5. รายการประกอบแบบครุภัณฑ์
 6. ราคากลาง แบบ บก.01
 7. ใบรับรองรูปแบบและรายการ
 8. การแบ่งงวดงานและงวดเงิน
 9. บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
 10. รายการมาตรฐานการก่อสร้าง ฉบับ พ.ศ.2562
 11. สูตรปรับราคางานก่อสร้าง
 12. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
 13. หนังสือรับรองวิศวกร
 14. หนังสือรับรองสถาปนิก
 15. รูปแบบ-Scurve
 16. ตัวอย่างตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประชาวิจารณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบางกอกรอยัลเจมส์

ประชาวิจารณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบางกอกรอยัลเจมส์ ถนนพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างประกาศจ้าง(วิจารณ์)

ร่างเอกสารประกวดราคา(วิจารณ์)

ขอบเขตของงาน(TOR)

แบบรูปรายการ

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR9