ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ) ของบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

งานแบ่งงวดงานและงวดเงิน งานปรับปรุงอาคารโชติเวช

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

แบบรูปรายการ

งานปรับปรุงอาคาร 6

งานปรับปรุงอาคาร 6 (file Excel)

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง ปี 2562

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

 

 

 

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะศิลปศาสตร์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านการจัดการและโลจิสติกส์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ซึ่งมีรายการประกอบ คือ หุ่นยนต์บริการ ๓ ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 20 of 179« First...10...1819202122...304050...Last »