รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ใหม่ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงาน

งาน ซื้อรถบัสปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

TOR

รายการ ชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยกเลิกประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดฝึกระบบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ชนะการเสนอราคา

ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบการควบคุมแบบชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอบเขตของงาน

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน