ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Training Set) จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกไฮดรอลิกส์)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่างจำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรุงเทพมหานคร

ร่าง TOR

ประกาศ