ประกวดราคา…ซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร  จำนวน 1 ชุด  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุุงอาคาร 90 ปี 1 หลังของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร

ร่าง TOR

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก จำนวน 30 เครื่อง

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์