ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 16 ที่นั่ง และรถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน และรถโดยสารขนาด 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 จำนวน 1 หลัง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร จำนวน 1 ชุด