ชุดประลองการจำลองการผลิตแบบ Industry 4.0 สำหรับอุตสาหกรรม New S-curve ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ร่าง TOR

ราคากลาง

ชุดวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราคากลาง

ร่าง TOR

ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด เป็นเงิน 2,675,000 บาท ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ร่าง TOR

ราคากลาง

ชุดประลองการออกแบบและพัฒนา Humanoid robotics สำหรับอุตสาหกรรม New S-curve ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง

ร่าง TOR

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ตามโครงการโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย 4 ศูนย์การศึกษา

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ตามโครงการโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย  4 ศูนย์การศึกษา วงเงิน 3,462,500 บาท (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR)

ราคากลาง