ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 350 เครื่อง)

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง ของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศ

ประกวดราคา…ซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร  จำนวน 1 ชุด  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุุงอาคาร 90 ปี 1 หลังของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร

ร่าง TOR

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก จำนวน 30 เครื่อง