ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 17 รายการ ของสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายอาคารกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.

ร่าง TOR

ราคากลาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 66

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1500 KVA และตู้ MDB (ตู้คอนโทรล)

ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา