ประชาพิจารณ์และเสนอแนะ งานปรับปรุงอาคารสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

แบบPDFปรับปรุงอาคารอัญมณี 010664

งวดงาน-เงิน

บัญชีปริมาณงานและราคา

ใบรับรองแบบรูปรายการ

คอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 150 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แบบ สขร1

จัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามเอนกประสงค์

เอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

BOQ

แบบPDFงานสนามเอนกประสงค์ คณะสิ่งทอฯ งปม

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

แบ่งงวดงาน-เงิน

ใบรับรองแบบรูปรายการ

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ตารางจัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ Big Data Warehouse Analysis จำนวน 90 เครื่อง 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับห้องปฏิบัติการ Cloud Computing จำนวน 82 เครื่อง 

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR