ประชาพิจารณ์ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศเชิญชวน

แบบสรุปราคากลางงงานก่อสร้าง

รูปแบบรายการ

ขอบเขตของงาน

ราคากลาง

แบบรูปงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศูนยเทเวศร์)

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกราฟฟิกพร้อมติดตั้ง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) จำนวน 80 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

เอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

แบบงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ

ขอบเขตของงาน