ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างในโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  412,000.00 บ่าท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ร่างประกาศประกวดราคา

งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือมอบอำนาจ

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรอง

BOQ

ร่าง TOR

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

แบบรูปรายการ

ใบรับรองรูปแบบรายการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคา

งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์เทเวศร์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อาคารใหม่ ๔

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

แบบรูปรายการอาคาร

ใบรับรองรูปแบบและรายการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

เอกสารประกวดราคา

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์จุดบริการเครือข่ายแบบมีสาย (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 30 of 174« First...1020...2829303132...405060...Last »