สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผู้ชนะ

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค ๔.๐ (Smart factory) จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศประกวดราราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะยุค ๔.๐ (Smart factory) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธี (e-bidding)

ประกาศยกเลิกจ้างเหมา

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบออนไลน์และฐานข้อมูลหุ่นยนต์ด้วย Patent mapping จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่าง TOR

ราคากลาง