ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ของกองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการสำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเท็นและกระบวนการต้นแบบการรีไซเคิลขยะจากดิจิทัลเทคโนโลยี (ด้วยวิธี e-bidding)

เอกสารประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ราคากลาง

ร่าง TOR

จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา