เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓๐ เครื่อง (e-bidding)

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ งาน(e-bidding)

ราคากลาง

ร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างในโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  412,000.00 บ่าท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ร่างประกาศประกวดราคา

Page 4 of 149« First...23456...102030...Last »