ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ซึ่งมีรายการประกอบ คือ หุ่นยนต์บริการ 3 ตัว ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ซึ่งมีรายการประกอบ คือ ระบบควบคุมกลางระบบการควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล (Supervisory Control and Data Acquisition,SCADA) และซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ 1 ระบบ ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ซึ่งมีรายการประกอบ คือ ชุดฝึกระบบออโตเมชั่นด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 1 ชุด ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ) ของบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

งานแบ่งงวดงานและงวดเงิน งานปรับปรุงอาคารโชติเวช

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

แบบรูปรายการ

งานปรับปรุงอาคาร 6

งานปรับปรุงอาคาร 6 (file Excel)

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง ปี 2562

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

 

 

 

Page 4 of 163« First...23456...102030...Last »