ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

แบบปรับปรุงอาคาร

BOQ

ราคากลาง

เอกสารประกวดราคา

เอกสารประกาศเชิญชวน

รายการครุภัณฑ์

ตารางจัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ร่างขอบเขตงาน (TOR)

สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

 

งานจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสื่้อสารมวลชน

ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

BOQ

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ตารางจัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

สูตรปรับราคางานก่อสร้าง

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

วิจารณ์ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 6 ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์โชติเวช 1 รายการ

แบบปรับปรุงอาคาร

BOQ

ราคากลาง

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายการครุภัณฑ์

ตารางจัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ร่าง TOR

วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

BOQ

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ตารางจัดทำแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ

ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างปรับปรุง อาคารบางกอกรอยัลเจมส์ (ถนนพิษณุโลก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา