ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด เป็นเงิน 40,718,700 บาท ซึ่งมีรายการประกอบ คือ ชุดแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 ชุด ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง