คอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 150 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศประกวดราคา

รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ Big Data Warehouse Analysis จำนวน 90 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับห้องปฏิบัติการ Cloud Computing จำนวน 82 เครื่อง

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

TOR บริหาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2564

แบบ สขร1

วิจารณ์และเสนอแนะร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

วิจารณ์และเสนอแนะร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 150 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง tor คณะวิทยาศาสตร์