ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ชุดประลองการจำลองการผลิตแบบ Industry 4.0 สำหรับอุตสาหกรรม New S-curve ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะและสาธิต จำนวน 52 รายการ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกทักษะ และสาธิต จำนวน 52 รายการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City
ประกาศยกเลิกประกวดราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR ครุศาสตร์