ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะศิลปศาสตร์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านการจัดการและโลจิสติกส์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ซึ่งมีรายการประกอบ คือ หุ่นยนต์บริการ ๓ ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

งานปรับปรุงอาคารโชติเวช

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

แบบสรุปรายการ

งานปรับปรุงอาคาร 6

งานปรับปรุงอาคาร 6

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ) ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Page 5 of 163« First...34567...102030...Last »