งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือมอบอำนาจ

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรอง

BOQ

ร่าง TOR

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

แบบรูปรายการ

ใบรับรองรูปแบบรายการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคา

งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์เทเวศร์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อาคารใหม่ ๔

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

แบบรูปรายการอาคาร

ใบรับรองรูปแบบและรายการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

เอกสารประกวดราคา

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์จุดบริการเครือข่ายแบบมีสาย (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ระบบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกเเบบปรับปรุงสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ( Digital Interdiscisciplinary and Robotics Institute) (DIRI) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Page 5 of 149« First...34567...102030...Last »