ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุมหุ่นยุนต์อุตสาหกรรม ๔.๐ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Mobile Application & E-commerce & Digtal Marketing ประกอบด้วยครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

โปรแกรมจำลองสถานการณ์ระบบการผลิตและธุรกิจ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ชุดควบคุมและทดลองเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา