ประกาศขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องแม่ข่ายระบบบริการการศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราคากลาง

ฝาครอบงานและฐานโดยรอบ ๔ ชิ้น

ราคากลาง

Page 56 of 177« First...102030...5455565758...708090...Last »