จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ กองคลัง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๙ รายการ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง (ม่านม้วน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง (ม่านม้วน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดรา

จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะรถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถโดยสารขนาด ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒ คัน เพื่อใช้ในราชการประจำส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ

ราคากลาง

Page 57 of 177« First...102030...5556575859...708090...Last »