โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๖๑

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำควาสะอาด อาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (รายการที่ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

จ้างทำข้อมูลการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และวิเคราะห์คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการจัดหากี่ทอ เครื่องกรอ และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องช่วยผลิตผ้า คุณภาพอนุรักษ์ภูมิปัญญา แบบสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้สีครามและสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่หลากหลายสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน

ราคากลาง

Page 59 of 189« First...102030...5758596061...708090...Last »