ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายได้สะสมคณะ)

เงินรายได้สะสม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

แบบ สขร1 เมษายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดซื้อที่ดิน)

แผนที่ดิน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบางกอกรอยัลเจมส์ ถนนพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 1. ประกาศประกวดราคา
 2. เอกสารประกวดราคา
 3. ขอบเขตงาน TOR
 4. แบบรูปแบบรายการ
 5. รายการประกอบแบบครุภัณฑ์
 6. ราคากลาง แบบ บก.01
 7. ใบรับรองรูปแบบและรายการ
 8. การแบ่งงวดงานและงวดเงิน
 9. บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
 10. รายการมาตรฐานการก่อสร้าง ฉบับ พ.ศ.2562
 11. สูตรปรับราคางานก่อสร้าง
 12. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
 13. หนังสือรับรองวิศวกร
 14. หนังสือรับรองสถาปนิก
 15. รูปแบบ-Scurve
 16. ตัวอย่างตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด