Search Results for: สรุป - Page 6

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๑

สรุปผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่องาน : เอกสารประกวดราคาสำหรับงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ราคากลาง

การแบ่งงวดงาน

แบบก่อสร้าง อาคารกิจการนักศึกษา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ขอบเขตงาน

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

ปริมาณงานและราคา

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา

การแบ่งงวดงาน

แบบก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปริมาณงานและราคา

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

งานแบ่งงวดงานและงวดเงิน งานปรับปรุงอาคารโชติเวช

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

แบบรูปรายการ

งานปรับปรุงอาคาร 6

งานปรับปรุงอาคาร 6 (file Excel)

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง ปี 2562

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

 

 

 

งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

งานปรับปรุงอาคารโชติเวช

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

แบบสรุปรายการ

งานปรับปรุงอาคาร 6

งานปรับปรุงอาคาร 6

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

Page 6 of 7« First...34567